Kallelse till Höstmöte med Växjö golfklubb

Kallelse till höstmöte 2023 med VÄXJÖ GOLFKLUBB

Datum: Måndagen den 20 november
Tid: 18.30, mingel med kaffe och fralla
Start möte: 19.00
Plats: Futurum, Ljungadalsgatan 2d, 352 46 Växjö

Föranmälan: Min golf/tävling, senast 17 november

Mötet inleds med information från klubbens ledning. Därefter sedvanliga möteshandlingar.
Möteshandlingar finns tillgängliga via nätet och på kansliet minst 7 dagar före mötet.

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter, medlemslån, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
8. Val av:
a. klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
f. ombud till GDF möte
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Övriga frågor.

VÄLKOMNA!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar