Kallelse till Vårmöte 20 april Växjö golfklubb

Vårmöte Växjö golfklubb

Datum och tid: 20 april, kl 19.00

Plats: Växjö golfklubb restaurangen

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet har angivits i kallelsen till mötet.

Motioner till vårmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före.

Välkomna önskar styrelsen