Växjö GK organisation

Styrelsen

Funktion och befogenheter

Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som tas av årsmötet. Den är vald av medlemmarna och ska således tillgodose medlemmarnas intressen. Styrelsen ska jobba långsiktigt med att utveckla och förbättra golfklubben och dess anläggning.

Styrelsen har i uppgift att besluta om vilka kommittéer/råd som ska finnas samt utse ordförande/sammankallande till dessa. Personalförändringar går alltid via styrelsen.

Ledningsgruppsmöte (LM)

Funktion och befogenheter

LM består av Klubbchef (sammankallande), Course Manager, Head Pro, Golf Shop Manager samt vid behov styrelsens ordförande. Detta organ är styrelsens verkställande organ och har som huvudansvar att leda, utveckla och samordna klubbens dagliga verksamhet, samt även verka förberedande inför styrelsemöten. VU träffas 2 gånger per månad, eller vid behov.

Klubbchefen

Funktion och befogenheter

Klubbchefen är underställd styrelsen och överställd övrig personal. Klubbchefen är styrelsens förlängda arm i verksamheten. KC uppgift är att ge styrelsen insyn i verksamheten i syfte att styrelsen skall kunna ta ansvar men också fatta beslut om ev förändringar i verksamheten.

KC har övergripande ansvar för ekonomi, medlemsfrågor, verkställande av verksamhets- planer, personal, arbetsmiljö och förbereder styrelsearbetet.

Banchefen

Funktion och befogenheter

Banchefen är ansvarig för anläggningens banor och fastigheter samt daglig ledning och har ansvar för banpersonalen. I detta ingår även ett delegerat ansvar för arbetsmiljö, banekonomi och schemaläggning.

Kommittéer och råd

Funktion och befogenheter

Syftet med klubbens ideella kommittéer är att bidra med tid och ev kompetens som inte finns hos personalen. Kommittén har som uppgift att tillgodose den del av verksamheten som styrelsen har beslutat. Ordförande/sammankallande i respektive kommitté/råd utser de övriga medlemmarna. Varje kommitté/råd har ansvar för framtagande och uppföljning av budget och av aktiviteter inom sin verksamhet. Ev förändring eller upplösning av kommitté kan endast beslutas av styrelsen.
Aktuell information om vilka kommittéer och råd som finns, samt bemanning, finns på vår hemsida.