Banrådet

Banådets syfte är att tillsammans med Head Greenkeeper (HG) utveckla och förbättra banan och dess omkringliggande områden.

Banrådets verksamhetsidé

Banrådets verksamhetsidé är att erbjuda medlemmar och gästspelare en speltekniskt utmanande golfbana av mycket god kvalitet i en vacker och välskött miljö.

 • Vi ska erbjuda personalen möjligheter att arbeta under säkra förhållanden på banan.
 • Vi ska erbjuda medlemmar och gäster möjlighet till träning och spel så länge som möjligt utan att äventyra banans kvalité i realtid eller på sikt. Vädret och framför allt gräsets tillväxt styr om banan hålls öppen eller ej. Det är HG som tar detta beslut.
 • Vi ska erbjuda medlemmar och gäster en säker anläggning.
 • Själva golfbanan är en av klubbens viktigaste tillgångar. Vid större ingrepp som påverkar banans layout kontaktas alltid en banarkitekt. Beslut tas av HG, banrådet och styrelse.

Övergripande målsättning

Att tillhandahålla en anläggning (träningsområde, bana) som uppfyller de krav och förväntningar som klubbens medlemmar och klubbens verksamhet kräver.

Banrådets uppgifter

 • Att tillsammans med HG utveckla och revidera dokumentet ”Anläggningsplaner” som tagits fram för att utveckla banans kvalité och layout.
 • Att agera bollplank när det gäller utveckling och skötsel av banan.

Banrådets mål 2021

Att alla kategorier golfare ska känna en utmaning att spela på Växjö Golfklubb.

Banrådets fokuserade punkter för förbättringar/aktiviteter för banan

 • Anpassa skötseln för att klara av 40 000 ronder.
 • Uppdatera teeskyltarna
 • Ny putt och chipgreen på övningsområde
 • Större parkering vid rangen
 • Ny fikaplats i skuggan under Pilen vid kiosken.
 • Högre nät vid 2ans green
 • Renovera 4ans greenområde
 • Designa om 6ans fw bunker
 • Vattentoalett mellan hål 7 och 8
 • Fortsätta arbetet med geocertifiering
 • Förbättra blöta områden på banan.
 • Genomgång och förbättring av befintlig bevattningsanläggning
 • Fortsätta med markberedning på typiska ”letarställen”
 • Fortsätta renovering av tees
 • Gallring och slyröjning utmed hela banan
 • Banrådet deltar i vision 50/50.
 • Utreda tak på rangen

Vi som sitter i banrådet:

Per Nyman
Johan Marvig
Anna-Lena Danielsson
Johan Sundberg
Morgan Olofsson
Hans Simonsson