Dokumentation av Växjö GKs Verksamhetsplan 2023

Här kan du ladda ner hela dok med verksamhetsplan, budget etc

Verksamhetsidé

Växjö Golfklubb skall bedriva sin verksamhet med beaktande av golfsportens grundläggande värden där känslan för klubben och ärligt spel är honnörsord. Vi arbetar efter att hela tiden utveckla medlemskapet och fylla det med olika värden för den enskilde medlemmen. Klubben vill skapa en trygg framtid med en stabil ekonomi. Växjö Golfklubb ska vara en klubb där det är lätt att trivas och där man som golfare finner professionalism, kompetens, passion och därför ett stort värde i att vara medlem.

Vision

En av södra Sveriges mest kompletta anläggning – året runt

Mission

Kvalitet på golf för alla åldrar genom varje verksamhetsområde

Värdegrund

Värdegrundens bas

Vi jobbar gemensamt för golfklubbens bästa år efter år.

Värdegrundens 8 principer

Golfklubbens värdegrund består av fyra grundläggande principer från Riksidrottsförbundet (dessa är lika med vad som ingår i RF:s stadgar och är vägledande för all verksamhet som bedrivs). Till detta har lagts ytterligare fyra principer.

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är en viktig drivkraft för oss. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet med fokus på glädje, välmående och utveckling. Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.  Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder ska kunna delta i klubbens verksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt motarbeta all form av diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför golfbanan.

Golfa hela livet

Golfen ger möjlighet att mötas över generationsgränserna och oavsett spelstandard skall klubben hjälpa alla att utveckla sitt spel i kombination med att få utvecklas i egen takt.

Jämställdhet

Verka för jämställdhet, såväl i organisationen som i hur medlemmar och gäster omhändertas.

Barnkonventionen

Beakta att idrott för barn och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.

Anrik klubb som vill bli modern

Ta hänsyn till golfens traditioner, men samtidigt utveckla verksamheten och dess anläggning så att det passar dagens och framtida golfspelare.

Verksamhetsinriktning

Vår verksamhet skall ständigt utmanas i våra tre huvudinriktningar som är:

 1. Självbestämmande – prisvärt och tillgänglighet till spel och träning
 2. Spelkompetens -känna att jag duger, chans till spelutveckling
 3. lnkludering -vara sedd, välkomnad och känna gemenskap i klubben

Övergripande Mål

Vår ambition är att klubben skall bidra med:

 • Ett livslångt idrottande och ökad jämställdhet och jämlikhet mellan könen
 • Att få utvecklas i egen takt, som golfare och människa, på sina villkor
 • Att personal, medlem och ideella jobbar för klubbens bästa genom ständiga förbättringar
 • Fair play är normen i allt vi gör
 • Alla har möjlighet att vara med och påverka vår verksamhet och de beslut som

Verksamhetens syfte och mål

Syftet med klubbens verksamhet är att bedriva idrotten golf. För att ständigt förbättra verksamheten så vill vi kunna mäta och följa upp den tex genom klubbens mätbara nyckeltal och klubbens medlemsundersökning. För att lyckas med detta kommer klubbens verksamhet riktas mot:

Växjö Golfklubbs 6 verksamhetsområden

 • Service och upplevelse
 • Klubbliv
 • Spelutveckling
 • Attraktion
 • Samverkan
 • Ekonomi

Organisation

Styrelsen

Funktion och befogenheter

Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som tas av årsmötet. Den är vald av medlemmarna och ska således tillgodose medlemmarnas intressen. Styrelsen ska jobba långsiktigt med att utveckla och förbättra golfklubben och dess anläggning. Styrelsen har också ansvar för arbetsmiljön.

Styrelsen har i uppgift att besluta om vilka kommittéer/råd som ska finnas samt utse ordförande/sammankallande till dessa.

Ledningsgruppsmöte (LM)

Funktion och befogenheter

LM består av Klubbchef (sammankallande), Course Manager, Pros, shopansvarig samt vid behov styrelsens ordförande. Detta organ är styrelsens verkställande organ och har som huvudansvar att leda, utveckla och samordna klubbens dagliga verksamhet, samt även verka förberedande inför styrelsemöten. Ledningsgruppsmöte sker löpande varje vecka eller vid behov.

 

Klubbchefen

Klubbchefen är underställd styrelsen och överställd övrig personal. Klubbchefen är styrelsens förlängda arm i den dagliga verksamheten. KC uppgift är att ge styrelsen insyn i verksamheten i syfte att styrelsen skall kunna ta ansvar men också fatta beslut om ev förändringar i verksamheten.

KC har ansvar för dagliga arbetet som rör ekonomi, medlemsfrågor, verkställande av verksamhetsplaner, personal, arbetsmiljö och förbereder styrelsearbetet.

Klubbens tränare

Ansvarar för klubbens spel – och golfkompetens utvecklande verksamhet samt budget och ekonomiuppfyllelse. Verksamheten innefattar ekonomi, planer, genomförande och utvärdering av barn- ungdom och seniorverksamhet i samarbete med KC.

Banchefen

Banchefen är ansvarig för anläggningens banor och fastigheter samt daglig ledning och har ansvar för banpersonalen men är underställd klubbchefen. I detta ingår även ett delegerat dagligt arbete avseende  arbetsmiljö, banekonomi och schemaläggning.

Shopansvarig
Uppdraget är att ge klubbens medlemmar och gäster ett bra omhändertagande samt ett ekonomiskt tillskott. Rollen ansvarar för shopens inköp, försäljning, daglig personalledning av säsongsanställda inom ramen för Växjö Golf AB. Shopansvarig är underställd klubbchefen.

Kommittéer och råd

Syftet med klubbens ideella kommittéer är att bidra med tid och ev kompetens som inte finns hos personalen. Kommittén har som uppgift att tillgodose den del av verksamheten som årsmöte samt styrelse har beslutat. Ordförande/sammankallande i respektive kommitté/råd utser de övriga medlemmarna. Varje kommitté/råd har ansvar för framtagande och uppföljning av budget och av aktiviteter inom sin verksamhet. Ev förändring eller upplösning av kommitté kan endast beslutas av styrelsen.

VERKSAMHETSPLAN

Styrelsens fokusområden 2023

Nedanstående områden är prioriterade frågor för styrelsens arbete

Anläggningens utveckling – rangeområdet

Rangeområdet står på tur att förbättra för bättre säkerhet, ökad lönsamhet och större tillgänglighet

God ekonomi

Styrelsen ser att en fortsatt god ekonomi för klubben är basen för de investeringar som vi vill göra. Årsavgifter höjs enbart på grund av ökade driftskostnader.
God arbetsmiljö

Viktigt att attrahera och behålla kompetens i klubben är att vi har en god arbetsmiljö, öppet klimat, engagemang och delaktighet

Spelutveckling

Spelutveckling är en nyckelfaktor för att golfspelandet ska vara roligt för alla åldrar. Styrelsen vill öka antalet LOK aktiviteter för barn och ungdom, samt öka antalet seniorer i träning. Avsikten är att genom ökade tränarresurser öka golfkompetensen hos alla klubbens medlemmar.

Klubbliv

Styrelsen vill se att klubblivet ökar i samtliga avseenden i framtiden. Klubbhuset skall vara en naturlig samlingsplats för alla medlemmar där det känns inspirerande och välkomnande att vara. Under året kommer en översyn ske av framtida klubbhusförbättringar. Vi kommer även att se över borttagande av ramp vid uteserveringen för att frigöra utrymme.

Hållbarhet

Styrelsen vill se ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor genom tex framtidens utveckling av robotgräsklippare, samarbete med UZIT (som erbjuder försäljning av beg idrottsutrustning) och källsortering på anläggningen. Men också solpaneler och motsvarande effektiviseringar i framtiden.